Performancing Metrics

Projekt nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych już w konsultacjach społecznych

Pod koniec września rząd skierował do konsultacji społecznych projekt nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Akt ten ma zastąpić obowiązujące przepisy, które pochodzą jeszcze z lat. 50 XX w. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1947).

Projekt ma być odpowiedzią na szereg problemów nie rozwiązywalnych starym prawem oraz w sposób kompleksowy ma uregulować sferę tzw. prawa pośmiertnego, obejmującego zagadnienia takie jak stwierdzanie, dokumentowanie i rejestracja zgonów, chowanie zmarłych, prawo do grobu, funkcjonowanie cmentarzy i tzw. branży firm pogrzebowych.

Instytucja koronera
Kluczowym rozwiązaniem będzie jednoznaczne określenie odpowiedzialności i zakresu czynności związanych ze stwierdzaniem i dokumentowaniem zgonów. Przewiduje się powołanie instytucji koronera, czyli osoby uprawnionej do stwierdzenia i udokumentowania zgonu. Przewidziano wprowadzenie elektronicznej karty zgonu i elektronicznej karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu.

Pochówki poza cmentarzami
W projekcie uregulowano zasady postępowania ze zwłokami, szczątkami ludzkimi i popiołami ludzkimi – w tym w szczególności możliwości dokonywania pochówków poza cmentarzami, zasad postępowania na cmentarzach i w krematoriach, a także pogrzebów na morzu.
Projekt reguluje też m.in. zasady międzynarodowego przewozu zwłok, szczątków ludzkich i popiołów ludzkich; zasady zakładania, rozszerzania, utrzymywania i likwidacji cmentarzy oraz umożliwia zakładania cmentarzy poza terenem danej gminy. Ponadto określa też minimalne wymogi w zakresie wyposażenia cmentarza; modyfikuje zasady związane z odległościami cmentarzy od zabudowy i wprowadza jednoznaczne zasady likwidacji grobów

Prawo organizacji pogrzebu
Po zmianach prawo do organizacji pochówku zwłok, szczątków ludzkich lub popiołów ludzkich, obejmujące w szczególności organizację pogrzebu, zapewnienie lub wybór miejsca pochówku oraz decyzję co do kremacji, mają kolejno: podmiot wskazany w testamencie osoby zmarłej, pozostały małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.

Elektroniczne księgi cmentarne
Projekt przewiduje wprowadzenie elektronicznych ksiąg cmentarnych, rejestru grobów i miejsc spoczynku oraz rejestru cmentarzy a także włączenie do elektronicznej ewidencji cmentarnej informacji pochodzącej z Systemu Odznaczeń Państwowych, rejestru zabytków, ewidencji zabytków, ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość.

Kontrola branży
Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie działalności regulowanej w odniesieniu do branży pogrzebowej, w tym wprowadzenie rejestru przedsiębiorców i zakazu prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezarejestrowanych.

Przewidywane efekty
Za szczególne istotne przewidywane efekty zmian legislacyjnych uznaje się m.in. zmniejszenie liczby przypadków, w których występuje trudność w znalezieniu osoby, która stwierdzi zgon oraz odciążenie lekarzy, szczególnie lekarzy POZ, z obowiązku stwierdzania zgonów gwałtownych.
Zmiany zapewnić mają też lepszą ochronę cmentarzy i miejsc spoczynku przed zniszczeniem, nieuprawnioną likwidacją lub zbezczeszczeniem zwłok.
Regulacja ma też zapewnić możliwość łatwego uzyskania informacji o statusie danego grobu, obowiązującym prawie do grobu oraz zmniejszyć liczbę sporów dotyczących prawa do grobu, prawa do rezerwacji miejsca pochówku, czy też związanych z likwidacją grobów.
Zmiany mają ułatwić Inspekcji Sanitarnej dokonywania kontroli cmentarzy, krematoriów i przedsiębiorców prowadzących działalność w branży pogrzebowej, zwiększyć bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego kraju i zmniejszyć ryzyko niedopełnienia procedur, szczególnie sanitarnych związanych z prowadzeniem działalności pogrzebowej.

Źródło projektu 

Ostatnio zmieniany środa, 20 październik 2021 09:02
Oznaczone pod

Nowości na e-mail

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie?
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…