↵  
Dostarczamy informacji o: 755 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
Klepsydry


Ścieg na cmentarzu, jak i w wielu innych miejscach, potrafi przysporzyć kłopotów. Brak precyzyjnych zapisów w naszym prawie, dotyczących postępowania ze śniegiem na cmentarzu, tylko pozornie pozbawia właścicieli cmentarzy obowiązku rozwiązywania zimowych problemów ze śnieg, błotem, czy lodem. Z uwagi na brak jednoznacznego określenia czy śnieg to odpad, czy też wody roztopowe, które powinny być traktowane jak ścieki, rozwiązań prawnych należy szukać w aktach normatywnych regulujących oba przypadki.

W zależności, od tego do której z grup odpadów zakwalifikujemy śnieg, odmienne jest stosowanie prawa. Śnieg jako odpad traktowany będzie przede wszystkim przez ustawy: o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, natomiast jako ściek - przez ustawę Prawo wodne. Sytuacja nieco komplikuje się, kiedy analizując ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobaczymy odmienne wymogi stawiane właścicielom gruntów komunalnych (gminy), na których położone są cmentarze komunalne i właścicielom gruntów prywatnych z cmentarzami wyznaniowymi.

Dla cmentarzy komunalnych wprost zastosowanie mają zapisy Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622., tekst jednolity), która wskazuje w art.3 ust.2, pkt. 11, iż obowiązkiem własnym gminy jest zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku.

Brak takich ustaleń dla gruntów prywatnych (cmentarzy wyznaniowych) tylko pozornie dopuszcza dowolność rozwiązywania problemów związanych ze śniegiem, bowiem ten sam akt prawny, zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b zobowiązuje radę gminy do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Regulaminy te powinny te zawierać zasady uprzątania błota, śniegu i lodu z terenów nieruchomości służących do użytku publicznego. Zwracamy uwagę, iż przywołany artykuł dotyczy wszystkich nieruchomości służących do użytku publicznego – również nieruchomości prywatnych. Nie ulega wątpliwości, iż cmentarz wyznaniowy jest urządzeniem użytku publicznego (m.in. patrz Wyrok SN z dnia 25 sierpnia 2011 r. II CSK 649/10). Zatem rada gminy winna ustalić regulamin i zasady uprzątania błota, śniegu i lodu również dla cmentarzy wyznaniowych. Regulamin ten, ze względu na umocowanie wprost w ustawie, jest aktem normatywnym wyższego rzędu niż regulamin cmentarza ustalany przez właściciela cmentarza. Ponadto regulamin rady gminy może nakładać inne obowiązki na właściciela nieruchomości oddanej do użytku publicznego związane bezpośrednio ze śniegiem i błotem.

Właściciel cmentarza wyznaniowego, bez względu na istnienie gminnego regulaminu i zasad uprzątania błota, winien stosować się wprost do zobowiązujących go zapisów prawnych. Warto pamiętać, że każdego właściciela obowiązuje przepis art. 5. ust .1. pkt. 4. przywołanej ustawy, obligujący do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Czy istnieją jakieś obostrzenia dotyczące śniegu wywożonego lub składowanego na terenie cmentarzy?
Z punktu widzenia przepisów obowiązujących w zakresie ochrony środowiska oraz postanowienia art. 40 ust. 1 pkt. 2 Prawa wodnego (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229., tekst jednolity), zabronione jest spławianie do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z centrów miast, terenów przemysłowych, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami. Traktując każdy cmentarz jako teren zanieczyszczony, nie wolno zabranego zeń śniegu spławiać bezpośrednio do wód, a winien być gromadzony w miejscach na ten cel wyznaczonych w przepisach prawa miejscowego (czyli ww. regulaminie uprzątania błota, śniegu i lodu ustalanym przez radę gminy).
Przyjmuje się też, że nie wolno składować śniegu bezpośrednio pod drzewami z uwagi na możliwość niekorzystnego wpływu na stan drzew wymieszanego ze śniegiem chlorku sodu (soli), który może być wykorzystywany do posypywania alejek cmentarza. Minimalna odległość składowania śniegu bezpieczna dla drzewa, odpowiada średnicy korony drzewa.
Nie ma przepisów prawa zabraniających składania śniegu wprost na grobach, stąd odśnieżanie alejek i przerzucanie ich na nagrobki nie powinno być zostawione tylko dobremu obyczajowi, a winno być ujęte w regulaminie składowania śniegu lub regulaminie cmentarza.

Do czasu uchwalenia przez radę gminy regulaminu uprzątania błota, śniegu i lodu, zastosowanie mają wymogi regulaminów poszczególnych cmentarzy i … niezobowiązujący dobry obyczaj, obligujący właściciela do uprzątnięcia śniegu przynajmniej z głównych alejek cmentarza.

© cmentarze24.pl
2016-01-11

TAGI: śnieg, cmentarz, prawo

Nowości na e-mail

© cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu