↵  
Dostarczamy informacji o: 753 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
Klepsydry

Inwentaryzacja cmantarza


Zarządcom i właścicielom nekropolii proponujemy przeprowadzenie inwentaryzacji cmentarzy.
Zalecamy wykonanie tychże prac dla obiektów:
- które nie posiadają żadnej dokumentacji ewidencyjnej lub dokumentacja taka jest niekompletna, czy też nieaktualna,
- które nie posiadają mapy cmentarza lub jest ona nieaktualna,
- dla których realizacja pochówków była niezgodna z projektem cmantarza,
- system numeracji grobów nie istnieje lub wykazuje rozbieżność pomiędzy rejestrem pochowanych a planem cmentarza.

Inwentaryzacja cmentarza zmierza do uporządkowania informacji o pochówkach, wyznaczenia miejsc wolnych i nieopłaconych oraz do zaprojektowania nowych obiektów cmentarza i ucyfrowienie informacji o cmentarzu.

W szczególności proponujemy elementy inwentaryzacji, które mogą być realizowane niezależnie:

A. Opracowanie mapy inwentaryzacyjnej cmentarza.

Wykonywane przez nas mapy cmentarza opracowywane są na podstawie: prac inwentaryzacyjnych i pomiarowych wykonywanych w terenie, materiałów archiwalnych dokumentujących np. system numeracji miejsc pochówku, innych dokumentów istotnych dla zarządzania cmentarzem.
Standardowo mapy te wykonujemy w wersji drukowanej oraz numerycznej (komputerowej - wektorowej). Mapy wektorowe wykonujemy w otwartych standard graficzny .svg, .qgis.
Uwaga! Formaty te zostały zaimplementowane i skonfigurowane do pracy z aplikacjami |NEKROorganizer| wersja 3.2 i NETcmentarz w. 2012 [Zobacz...]

Na mapach inwentaryzujemy oraz projektujemy:
 • miejsca pochówku, wg. klasyfikacji i numeracji ustalonej z Zarządcą, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
 • podział na sektory/pola cmentarza,
 • inne obiekty sakralne,
 • budynki i inne budowle nie związane z miejscami pochówku,
 • drogi, alejki, ścieżki,
 • roślinność wysoką,
 • infrastrukturę techniczną,
 • ogrodzenia, płoty, granice ewidencji gruntów, elementy małej architektury.

  Z poziomu opracowanej przez nas numerycznej mapy użytkownicy mają możliwość pozyskania informacji opisowej związanej z ww. obiektami cmentarza.

  B. Dane opisowe cmentarza - inwentaryzacja ksiąg cmentarnych i finansowych

  Standardowo inwentaryzujemy:
 • nr grobu, nr sektora cmentarza, rodzaj grobu,
 • imię i nazwisko osoby zmarłej, datę urodzin i datę zgonu, datę pochowania, inne informacje np. o ekshumacji,
 • dane opiekuna grobu,
 • informacje o opłatach za miejsce pochówku, informacje o rezerwacji lub dzierżawie pola grzebalnego, wykaz wydanych zaświadczeń,
 • informacje o zezwoleniach na pochowanie lub przedłużeniu użytkowania.
  Uwaga! Dzięki oprogramowaniu |NEKROorganizer| wersja 3.2 Zarządca może również samodzielnie i od podstaw gromadzić, edytować i zarządzać powyższymi informacjami!

  Na życzenie Zamawiających powyższy zakres informacji może zostać zmieniony. Jednakże zakres zmian nie może naruszać:
 • Rozporzadzęnia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracj w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów z dnia 1 sierpnia 2001r. (Dz. U. 2001, nr 90, poz. 1013),
 • Rozporządzenia Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska oraz Zdrowia i Opieki społecznej z dn. 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. 1972, nr 47 poz. 299).

  C. Dane opisowe cmentarza - inwentaryzacja epitafium, nagrobków

  Standardowo wykonujemy:
 • dokumentację fotograficzną grobu i epitafium,
 • imię i nazwisko osoby zmarłej, datę urodzin i datę zgonu, inne.

  D. Integracja zebranych danych

  Powyższe dane integrujemy na podstawie tzw. raportu rozbieżności, który staje się podstawowym protokołem z inwentaryzacji.
  Etapy wdrożenia Inwentaryzację możemy przeprowadzić w niezaleznych w etapach:

  1. Inwentaryzacja danych kartograficznych w postaci: map sytuacyjno-wysokosciowych, ewidencyjnych, dostępnych analogowych (papierowych) planów cmentarzy, zdjęć lotniczych i satelitarnych, innych planów i map dotyczących cmentarza. Powyższe dane standaryzujemy do jednakowego systemu znaków kartograficznych i doprowadzamy do jednakowego stopnia generalizacji i skali. W szczególnym przypadku - braku map źródłowych - przeprowadzamy pomiary uzupełniające (GPS, geodezyjne).

  2. Inwentaryzacja danych opisowych z ksiąg cmentarnych, rejestrów zmarłych, danych finansowo księgowych będących w posiadaniu Zarządcy cmentarza.

  3. Opracowanie Raportu rozbieżności i korelacja danych opisowych z kartograficznymi przy obowiązkowym wywiad w terenie, zmierzającym do wykrycia nieścisłości (rozbieżności) pomiędzy danymi umieszczonymi na nagrobkach a ujętymi w księgach cmentarnych. Standardowo na zamówienie wykonujemy dokumentację fotograficzną nagrobków i innych obiektów cmentarnych.

  4. Wprowadzenie do bazy danych programu |NEKROorganizer| w. 3.2 i połączenie z mapą numeryczną w zintegrowany sytem zarządzania informacją o pochówkach.
  Uwaga! Więcej informacji uzyskacie Państwo poprzez zakładkę [ KONTAKT... ] lub bezpośrednio pod telefonem + 48 604 514 545.

 • Nowości na e-mail

  © cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu