↵  
Dostarczamy informacji o: 755 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
Klepsydry


Zamieszczenie w regulaminie cmentarza klauzuli, iż elementy grobu murowanego lub nagrobka pozostałe po likwidacji grobu mogą przejść na własność gminy bez odszkodowania, budzi wątpliwości prawne.

Rada Miejska w Lwówku Śląskim podjęła uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Lwówku Śląskim przy Al. Wojska Polskiego - uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XVII/175/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. Rada, § 6 pkt. 3, postanowiła, że „elementy grobu murowanego lub nagrobka pozostałe po likwidacji grobu przechodzą na własność gminy bez odszkodowania”. Regulacja taka, jak się wydaje, miała przede wszystkim uporządkować sprawy związane z elementami grobów opuszczonych i nieopłaconych, dla których nie możliwym jest ustalenie opiekuna grobu, a okres pokładanego już minął.

Wojewoda Dolnośląski w rozstrzygnięciu nadzorczym nr NK-N13.4131.123.2012.JT1-1 z dnia 14 lutego 2012r. stwierdził nieważność tego punktu. Wojewoda pouczył, że regulacje ustawy o samorządzie gminnym (art. 40 ust. 2 pkt. 4) nie obejmują stanowienia o zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej za działanie związane z likwidacją grobów lub nagrobków.

Według niego, to przede wszystkim umowa cywilnoprawna na korzystanie z cmentarza komunalnego, jaka zostanie zawarta pomiędzy zarządcą a osobą chcącą skorzystać z usług cmentarza, będzie mogła stanowić o zakresie ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej w tym zakresie oraz przejściu określonych przedmiotów na własność gminy. Twierdzenie to pozostaje w związku z art. 353(1) Kodeksu cywilnego, określającego dopuszczalność kształtowania stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy. Tym samym organ stanowiący gminy nie może w regulaminie czyli akcie określającym jedynie zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej regulować kwestii odpowiedzialności gminy w zakresie szkód i zdarzeń mogących zaistnieć na terenie cmentarza gminnego.

Wojewoda pouczył, iż kwestia odpowiedzialności gminy (lub innych podmiotów) oraz ewentualny obowiązek naprawienia szkody podlega ocenie sądów powszechnych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa rangi ustawowej, w tym w oparciu o wskazane przepisy Kodeksu cywilnego.

Zatem, wg interpretacji Wojewody Dolnośląskiego, przejęcie elementów grobu przez Gminę w przypadku kiedy nie zawarto stosownej umowy cywilno-prawnej, a opiekun grobu jest nieznany, wymagać będzie pełnego postępowania sądowego, łącznie z poszukiwaniem właściciela elementów grobu.

cmentarze24.pl [wortal]
2012-03-19


Komentuj Gminy nie mogą przejąć elementów grobu bez umowy na forum ...


TAGI: gmina nagrobek cmentarz regulamin

Nowości na e-mail

© cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu