↵  
Dostarczamy informacji o: 755 cmentarzach i 614659 pochówkach.
Regulamin Reklama Kontakt
DLA CZYTELNIKÓW
Wiadomości
Forum
Galeria cmentarzy
Klepsydry
Czytelnia
WYSZUKIWARKI
Grobów
Pochowanych
Cmentarzy
Zakładów pogrzebowych
Wykaz cmentarzy
DOKUMENTY
Klepsydry
Przydatne druki
Prawodawstwo
Czytelnia
DLA ZARZĄDCÓW
Inwentaryzacje cmentarzy
|NEKROsystem| - oprogramowanie
|NEKROorganizer| - oprogramowanie
|NETcmentarz| - oprogramowanie
Klepsydry
Program partnerski
Przetargi
DLA FIRM POGRZEBOWYCH
Program partnerski
Rejestr przedsiębiorstw
Klepsydry


Zniknie konieczność posiadania licencji przez administratorów cmentarzy na zarządzanie nekropolią. Zgodnie z zapowiedziami ministra Janusza Gowina, już w pierwszej puli zawodów uwalnianych od nadmiernych regulacji, znajdzie się zarządca nieruchomościami.

Do tej pory zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dziennik Ustaw 2006 nr 249 poz. 1827) zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw, osoby z wykształceniem średnim mogły ubiegać się o uzyskanie licencji zarządcy nieruchomościami, a zatem o pełnienie funkcji administratorów cmentarzy. Dotychczas o licencję zarządcy nieruchomości ubiegać się mogły osoby spełniające następujące warunki:
- ukończone studia wyższe (I lub II stopnia) oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami, alternatywnie wymagane były studia wyższe, których program uwzględniał co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów
podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami,
- pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw,
- obowiązek zamieszczenia przez zarządcę w umowie oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności.
- nabycie umiejętności zawodowych w trakcie praktyki zawodowej.
- odbycie co najmniej 6 miesięcznej i nie krótszej niż 200 godzin praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej były: wypełniony przez kandydata dziennik praktyki zawodowej podpisany przez prowadzącego praktykę zawodową oraz organizatora praktyki oraz samodzielnie sporządzony przez kandydata plan zarządzania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych,

Po zmianach nastąpi likwidacja licencji oraz zniesienie wymogów wykształcenia, studiów podyplomowych i praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jedynymi wymogami wpisu do rejestru pozostanie pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Zlikwidowana będzie też odpowiedzialność zawodowa zarządców, inna niż sądowa. Natomiast utrzymany zostaje obowiązek posiadania przez zarządcę aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności.

Zapowiadane zmiany ułatwień dostępu do zawodów mają na celu przede wszystkim zmniejszenie bezrobocia, ale też zmniejszenie cen za usługi. Pod względem liczby regulowanych profesji Polska jest liderem w Unii Europejskiej. W naszym Kraju ograniczenia dotyczą 380 zawodów. Tuż za Polską w Czechach ograniczenia dotyczą 333 profesji – ale już w Niemczech jest ich 154, w Finlandii 152, a na Łotwie 50.

Ograniczenia miały służyć ochronie konsumentów, ale jak się ocenia to nie odbiorcy korzystali na reglamentacji usług. Zarabiali za to ci, którzy koncesje wydawali lub szkolili na profesjonalnych kursach, oraz ci, którym udało się je zdobyć. Czy zniesienie barier w dostępności do niektórych zawodów oznacza będzie spadek jakości świadczonych usług? Prawdopodobnie tak, ale miejmy nadzieję, że rynek szybko to zweryfikuje.

cmentarze24.pl [wortal]
2012-02-02


Komentuj Koniec ograniczeń w dostępie do zawodu administratora cmentarza na forum ...


TAGI: administrator zarządca cmentarz

Nowości na e-mail

© cmentarze24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu